Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Magdalena Samson

Zastępca: Daniel Śmiech

Skarbnik: Paweł Wyszka

Opiekun: mgr Natalia Kołodziejska-Gach

Postanowienia ogólne:

1.Radę Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą Uczniowską, tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych.
2.Rada składa się z przedstawicieli klas, po trzy osoby z klas III-VIII.
3.Wybór Samorządów Klasowych odbywa się w klasach na godzinach wychowawczych najpóźniej do dnia 15 września.
4.Ilość członków samorządów klasowych:3-tj.przewodniczący, zastępca i skarbnik

1. Celem samorządu jest:
-uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
-rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
-kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

2. Zadania samorządu:
-pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
-współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
-współdziałaniu w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
-dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
-organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym
-dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
-wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania uczniów o swojej działalności
-zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar
-rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniają z nimi ważniejsze przedsięwzięcia
-zebrania i narady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawców klas mogą odbywać się podczas godzin wychowawczych
-samorząd szkolny zobowiązany jest do wysłuchiwania i wykorzystywania opinii uczniowskich
-rada samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniami.

3.Samorząd szkolny może:
-organizować akcje charytatywne
-organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji
-organizować dyskoteki szkolne
-organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludżmi
-prowadzić konkursy i akcje plakatowe
-zorganizować sekcje odpowiedzialne za różne działy życia szkoły

4. Sposoby realizacji:
-wspólne z radą SU planowanie zadań na rok szkolny
-rozwiązywanie problemów w czasie spotkań rady SU z dyrekcją szkoły, z przedstawicielami samorządów klasowych i gronem pedagogicznym
-zapoznanie ze statutem szkoły
-urządzanie izb lekcyjnych, przygotowanie dekoracji w klasach
-współpraca z rodzicami (zapraszanie na przedstawienia, uroczystości szkolne, Dzień Matki i Ojca, pomoc w organizacji wyjazdów)
-organizacja pomocy koleżeńskiej (w nauce, środowisku rówieśniczym i rodzinnym)
-udział w akcjach: „Sprzątanie świata”
-prowadzenie środków informacji (gazetka ścienna w holu szkoły)
-organizacja ważnych uroczystości państwowych (apele, przemarsze, konkursy)
-udział w akcjach charytatywnych
-współzawodnictwo międzyklasowe (współodpowiedzialność za porządek, bezpieczeństwo w czasie przerw, zdrowie)
-tradycje w szkole (pasowanie dzieci klas I na uczniów, mikołajki, jasełka, spotkania wigilijne, zabawa andrzejkowa z wróżbami, dyskoteka walentynkowa, Dzień Chłopaka, Dzień Babci i Dziadka i inne)
-obchody pierwszego dnia wiosny
-godne reprezentowanie szkoły w konkursach międzyszkolnych przedmiotowych i sportowych
-organizacja wyjazdów do teatru, kina, na wystawy, wycieczek rowerowych i turystyczno – krajoznawczych.

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry